Privacy

Preambule

Dit Privacybeleid heeft betrekking op alle Persoonsgegevens die worden verzameld en gebruikt door de "Gegevensverwerker", d.w.z. de SPRL FORTUNOO waarvan de operationele zetel gevestigd is in Silversquare, Arnaud Fraiteurlaan 15/23, 1050 Brussel in België en geregistreerd bij de KBO onder het nummer 0649.718.470.

FORTUNOO SPRL is een Belgische bedrijf beheerder van NAOJO-solidariteitsplatform (naojo.com, naojo.be, naojo.eu, ....).

Het is actief in de nieuwe economie, en met name in een stroom die "de welwillende economie" wordt genoemd. FORTUNOO is van plan om in alle opzichten met alle partners te handelen.

Uw privacy is belangrijk voor ons. Dit is niet alleen maar retoriek. Het is onze plicht aan al onze partners om de rechten met betrekking tot uw gegevens op een transparante manier te respecteren en iedereen in staat te stellen deze rechten gemakkelijk uit te oefenen.

FORTUNOO en haar NAOJO Platform respecteren de privacy van individuen en waarderen het vertrouwen van haar klanten, medewerkers, leveranciers, aannemers, zakenpartners en genereuze Schenkers-Deelnemers.

FORTUNOO streeft ernaar om Persoonsgegevens te verzamelen en te gebruiken op een manier die voldoet aan en optimaal in overeenstemming is met de wetten van de landen waarin het bedrijf actief is.

FORTUNOO is volledig in overeenstemming met de Belgische Privacywet en met de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 die van toepassing is vanaf 25 mei 2018, de zogenaamde Europese verordening inzake gegevensbescherming (hierna "AVG" genoemd).

Er wordt op gewezen dat FORTUNOO niet heeft gewacht op de nieuwe Europese AVG-verordening om de bescherming van de gegevens van zijn gebruikers te garanderen. Wat de verwerking van persoonsgegevens betreft, had FORTUNOO bij de eerste lancering van zijn platform in testmodus onder de commerciële naam "FORTUNOO" een verklaring afgelegd aan de Privacycommissie (Hoogstraat 139 in 1000 Brussel, België) vandaag Gegevensbeschermingsautoriteit genoemd.

Het management van FORTUNOO erkent het belang van het identificeren en beschermen van de informatiemiddelen van de organisatie om de vernietiging, ongepaste onthulling, ongepaste wijziging of ongeoorloofd gebruik van informatie met betrekking tot haar klanten, werknemers en haar genereuze Schenkers-Deelnemers te voorkomen.

FORTUNOO zet zich daarom in voor het ontwikkelen, implementeren, onderhouden en continu verbeteren van haar informatiebeveiligingsbeheersysteem om de vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit van persoonlijke gegevens en informatie in het algemeen te waarborgen.

Dit Privacybeleid heeft betrekking op de informatie die we verzamelen op ons NAOJO-solidariteitsplatform en bij offline marketingactiviteiten. Het legt precies uit welke Persoonsgegevens we verzamelen en hoe we ze gebruiken.

1. Definities

Controleautoriteit: een door de lidstaat overeenkomstig artikel 51 van het AVG aangewezen controleautoriteit. In België is dit de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Persoonsgegevens (of Gegevens): Alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna "Betrokkene" genoemd). Een "identificeerbare natuurlijke persoon" is een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatiemiddel, zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificatiemiddel of één of meer elementen die specifiek zijn aan zijn of haar fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit.

Gevoelige gegevens: Persoonsgegevens met betrekking tot gevoelige aspecten zoals ras of etnische identiteit, politieke opinies, religie of andere geloofsovertuigingen, gezondheid of een medische aandoening, strafrechtelijk verleden, vakbondslidmaatschap of seksuele geaardheid. Gevoelige gegevens kunnen met toestemming van de betrokkene worden verwerkt. Indien de betrokkene gevoelige gegevens meedeelt, stemt hij of zij in met de verwerking van deze gegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking.

Internetgebruiker: De natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina https://www.naojo.com/ bezoekt;
Kennisgeving: De kennisgeving aan de Autoriteit door de voor de verwerking verantwoordelijke, overeenkomstig artikel 33 van de AVG, in geval van een inbreuk op de persoonsgegevens.

Platform: "NAOJO" fondsenwervingsplatform voor de associatieve wereld beheerd door de Data Controller, FORTUNOO.

Privacybeleid: Dit beleid heeft betrekking op de bescherming van persoonsgegevens.
Gegevensverwerker: de rechtspersoon die het doel en de middelen van de Verwerking bepaalt, namelijk de SPRL FORTUNOO, waarvan de statutaire zetel gevestigd is te 4280 HANNUT, Rue du Straux, 1 en geregistreerd is bij de KBO onder nummer 0649.718.470.

Toeleverancier: de natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, afdeling of enig ander orgaan dat namens de verantwoordelijke voor de verwerking persoonsgegevens verwerkt.

Verwerking: Elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedures, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het beperken, wissen of vernietigen van gegevens.

Gebruiker: De natuurlijke of rechtspersoon die een account aanmaakt op het Platform van de Gegevensverwerker.

Schending: Een inbreuk op de beveiliging die, per ongeluk of onwettig, leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging, de ongeoorloofde bekendmaking van of de toegang tot persoonsgegevens die worden verzonden, opgeslagen of anderszins verwerkt.

2. Welke informatie wordt verzameld?

2.1 Gebruikers

2.1.1. Persoonlijke identificatiegegevens
Uw persoonlijke identificatiegegevens worden verzameld wanneer u zich als gebruiker op het FORTUNOO-platform registreert.

FORTUNOO verzamelt met name de volgende gegevens:
- Naam;
- Voornaam;
- Geboortedatum;
- Gesproken taal;
- Telefoonnummer;
- E-mailadres;
- Adres.

2.1.2 Financiële identificatiegegevens
Wanneer financiële transacties op het platform plaatsvinden, kunnen de volgende financiële identificatiegegevens worden verzameld:
- Identificatie en bankrekeningnummers;
- Krediet- of debetkaartnummers;
- Geheime codes.

2.1.3 Elektronische identificatiegegevens
De volgende gegevens kunnen ook worden verzameld via de FORTUNOO-website:
- Locatie;
- IP-adres dat op het moment van de verbinding is toegewezen;
- Verbindingstijd;
- Pagina's bekeken;
- Type browser gebruikt;
- Platform en/of besturingssysteem geïnstalleerd en gebruikt;
- Apparaat dat wordt gebruikt om verbinding te maken (computer, tablet, smartphone, ...) ;
- Zoekmachine en trefwoorden die worden gebruikt om toegang te krijgen tot de website.

2.2 Internetgebruikers
De volgende elektronische identificatiegegevens worden verzameld wanneer een internetgebruiker de website bezoekt:
- Locatie;
- IP-adres dat op het moment van de verbinding is toegewezen;
- Verbindingstijd;
- Pagina's bekeken;
- Type browser gebruikt;
- Platform en/of besturingssysteem geïnstalleerd en gebruikt;
- Apparaat dat wordt gebruikt om verbinding te maken (computer, tablet, smartphone, ...) ;
- Zoekmachine en trefwoorden die worden gebruikt om toegang te krijgen tot de website.

3. Wie verzamelt de gegevens?

De gegevens worden verzameld door de Gegevensverwerker, hetzij FORTUNOO SPRL, hetzij STRIPE in het geval van Financiële Identificatiegegevens.

4. Hoe worden de gegevens verzameld?

4.1. Persoonlijke identificatiegegevens
De gegevens worden verzameld op basis van de informatie die u zelf aan FORTUNOO verstrekt, met name wanneer u zich als gebruiker registreert op het Platform of wanneer u uw gebruikersprofiel invult.

4.2. Financiële identificatiegegevens
Wat uw financiële gegevens betreft, heeft NAOJO ervoor gekozen om STRIPE voor alle betalingsdiensten per bankkaart en domiciliëring in euro. xxx is een bekende en zeer gerenommeerde oplossing voor crowdfunding type betalingen, waarvoor het een wereldwijde referentie is.

Door gebruik te maken van het door NAOJO aangeboden betaalsysteem met bankkaarten, accepteert u de Bijzondere Gebruiksvoorwaarden (PCU) van STRIPE. Deze PCU's kunnen hier worden geraadpleegd in onze Algemene Gebruiksvoorwaarden hier.

4.3. Elektronische identificatiegegevens
Gegevens kunnen ook worden verzameld via cookies.
De optimalisatie van het gebruik van de site vereist inderdaad de implementatie van tekstbestanden ("cookies"), die door uw webbrowser op uw harde schijf worden opgeslagen en die informatie bevatten over uw persoonlijke gegevens of uw cursus op de site.
Het gebruik van cookies heeft tot doel u een aangename surfervaring te bieden en, waar nodig, aan te passen aan uw interesses. Indien u dat wenst, heeft u het recht om de registratie van deze "cookies" te weigeren door uw computer te configureren volgens de aanwijzingen van uw browser.
Als u de cookies uitschakelt, kan dit de prestaties of het gebruik van de website beïnvloeden.

5. Waarom verzamelen we uw gegevens?

De gegevens worden voornamelijk verzameld met het oog op de goede uitvoering van de contractuele relatie tussen de partijen.

De gegevens kunnen met name voor de volgende doeleinden worden gebruikt:
- Het beheer van gebruikersaccounts;
- Het beheer van de website;
- De verbetering van de producten en diensten van FORTUNOO;
- Het versturen van nieuwsbrieven voor marketing- en promotiedoeleinden.

Het versturen van nieuwsbrieven voor marketing- en promotiedoeleinden is onder voorbehoud van uw goedkeuring. U moet uw toestemming geven wanneer u zich registreert op het Platform (het "opt-in" systeem).

U kunt zich te allen tijde afmelden voor deze nieuwsbrieven.

De gegevens kunnen ook worden gebruikt voor:
- Het reageren op en opvolgen van verzoeken om informatie;
- Het informeren over eventuele wijzigingen in de aangeboden diensten en/of de van toepassing zijnde teksten (zoals de algemene voorwaarden of het privacybeleid).

De gegevens worden ook verzameld om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, in het bijzonder met betrekking tot de boekhouding, om te voldoen aan een gerechtelijke beslissing, om te reageren op een verzoek van de overheid, om de belangen van FORTUNOO en haar partners en klanten te beschermen en om haar diensten te beschermen, om de Algemene Voorwaarden, het Privacybeleid en alle toepasselijke teksten af te dwingen, om een eventueel beroep in te dienen of om elk nadeel dat FORTUNOO zou kunnen lijden te beperken.

De gegevens met betrekking tot de aansluiting en het gebruik van de website worden uitsluitend voor statistische doeleinden verzameld.

Specifieke gegevens over de winnende deelnemers: door het winnen van een unieke ervaring en het in bezit nemen van de gewonnen ervaring, stemt de winnende deelnemer ermee in dat we zijn of haar voornaam, achternaam, afbeelding (foto of video) mogen gebruiken om te communiceren over de gewonnen ervaring en hoe deze met hem of haar is uitgevoerd. Het doel is om de unieke en zeer reële kant te laten zien hoe deze de ervaringen heeft beleefd die we op ons platform aanbieden. Dit houdt in dat we de winnende deelnemer kunnen opnemen in het promotiemateriaal van ons platform, ongeacht het medium (papier of online) en zonder compensatie, om zo ons NAOJO-platform te promoten en de wereld te blijven beïnvloeden. Dit zal gebeuren met strikte inachtneming van de geldende wetgeving.

6. Met wie worden de gegevens gedeeld?

De gegevens kunnen eventueel worden meegedeeld aan derden die rechtstreeks verband houden met FORTUNOO, indien nodig en in het bijzonder aan de hieronder vermelde entiteiten:
- De Verenigingen die de trekkingacties op het Platform organiseren in hun hoedanigheid van "organisator en verantwoordelijk voor de trekkingactie";
- De door FORTUNOO gekozen dienstverleners, die belast zijn met de hosting van de websites en het Platform, de levering van infrastructuur, IT-diensten, e-maildiensten, auditdiensten en alle andere soortgelijke diensten om hen in staat te stellen de genoemde diensten te leveren of de door FORTUNOO gekozen dienstverleners die belast zijn met de beveiliging van de IT-systemen;
- Aan een potentiële koper, in geval van een (volledige of gedeeltelijke) overdracht van de activiteiten van FORTUNOO (fusie, verkoop, overdracht van activa, gerechtelijke reorganisatie, enz.)
- In geval van een geschil kunnen de gegevens worden doorgegeven aan een derde partij die belast is met het beheer van geschillen (advocatenkantoor, incassobedrijf, enz.), die er ook voor zal zorgen dat de toepasselijke wetgeving met betrekking tot dergelijke informatie wordt nageleefd.
- Accountant, overheidsinstantie, enz., om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen van FORTUNOO (het meedelen van gegevens aan zijn accountant, het beantwoorden van een verzoek van de overheid, het voldoen aan een gerechtelijke beslissing, enz.)

De lijst van deze dienstverleners kan op verzoek worden gecommuniceerd.

7. Hoe beveiligen we de gegevens?

FORTUNOO hecht bijzonder veel belang aan de bescherming en de veiligheid van de persoonsgegevens van haar gebruikers.

FORTUNOO stelt alles in het werk om de integriteit en de bescherming van dergelijke gegevens te waarborgen tegen elke vorm van schade, verlies, inbraak, openbaarmaking, wijziging of vernietiging door middel van passende technische en organisatorische maatregelen, zoals, indien nodig:
- middelen om de voortdurende vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en veerkracht van verwerkingssystemen en -diensten zoals cryptografie te waarborgen;
- middelen om de beschikbaarheid van en de toegang tot Persoonsgegevens te herstellen binnen een passend tijdsbestek in het geval van een fysiek of technisch incident;
- de bewustmaking en opleiding van het personeel op het gebied van het veiligheidsbeleid en de uitvoering ervan.

De details van de veiligheidsmaatregelen worden vertrouwelijk behandeld om elk risico op inbraak en piraterij van de gegevens te voorkomen.

8. Hoe lang bewaren we de gegevens ?

De verzamelde persoonsgegevens worden opgeslagen en bewaard voor de duur die strikt noodzakelijk is voor het bereiken van de hierboven genoemde doeleinden.

8.1 Wanneer u geregistreerd bent op het Platform
Uw gegevens worden bewaard zolang u geregistreerd bent op de site. Deze registratieperiode is niet beperkt. U kunt zich uitschrijven wanneer u maar wilt en op een heel eenvoudige manier, behalve als u deelneemt aan een lopende actie.

8.2 Wanneer u zich heeft afgemeld bij het Platform
Op de datum van uw uitschrijving worden de gegevens een jaar lang bewaard (om te zorgen voor een redelijke bufferzone tussen het einde van uw inschrijving en de eventuele toezeggingen die u tijdens uw inschrijving hebt gedaan). Als u betrokken bent bij een lopende actie, kunt u zich pas 2 maanden na het einde van de operatie afmelden, zodat het hele proces van een actie normaal kan worden afgerond.

9. Welke rechten heb je ?

A. Recht op informatie
U heeft recht op informatie over de verzamelde gegevens. Het is met name via deze Privacy Policy dat FORTUNOO deze informatie wil invullen.

B. Recht van toegang
U heeft recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens.

Om dit te doen, moet u een verzoek indienen bij FORTUNOO zodat FORTUNOO u details kan verstrekken over de specifieke Gegevens die het over u bezit, met inachtneming van de rechten en vrijheden van anderen waarop geen inbreuk kan worden gemaakt.

Een antwoord moet binnen één maand na uw verzoek worden gegeven. Deze termijn kan echter met één maand worden verlengd, afhankelijk van de complexiteit en het aantal verzoeken. In het laatste geval wordt u binnen één maand na uw verzoek om toegang op de hoogte gebracht.

FORTUNOO heeft het recht om een "redelijke vergoeding" in rekening te brengen op basis van de administratieve kosten voor het verwerken van deze documenten in het geval dat het verzoek buitensporig veel voorkomt, ongegrond is of duidelijk bedoeld is om misbruik te maken van dit recht van toegang.

C. Recht op correctie
U heeft het recht om van FORTUNOO zo spoedig mogelijk de aanpassing te verkrijgen van de u betreffende Persoonsgegevens die onjuist zijn. U kunt ook verzoeken om onvolledige gegevens in te vullen, in het bijzonder door het verstrekken van een aanvullende verklaring.

FORTUNOO zal u op de hoogte brengen van de voltooiing van dit proces.

Bovendien kunt u te allen tijde toegang krijgen tot uw account en uw persoonlijke gegevens bewerken, inclusief uw adres in het gedeelte "Mijn account" van de website of door contact op te nemen met de betreffende afdeling op [email protected]
U kunt ook te allen tijde uw kredietkaartgegevens verwijderen en/of een nieuwe kaart registreren.

D. Recht op wissen
U kunt aanspraak maken op het recht op verwijdering van uw Gegevens zodra één van de volgende redenen zich voordoet:
- De gegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze door FORTUNOO zijn verzameld of verwerkt;
- U wenst uw toestemming in te trekken en er is geen andere wettelijke basis voor een dergelijke verwerking;
- De gegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
- De gegevens moeten worden verwijderd om te voldoen aan een wettelijke verplichting die is vastgelegd in het recht van de Europese Unie of in het recht van de lidstaat waaraan FORTUNOO is onderworpen;

In het geval van een dergelijk verzoek zal FORTUNOO redelijke stappen ondernemen om de Gegevens binnen één maand na het verzoek te verwijderen en zal het u op de hoogte stellen van de voltooiing van een dergelijke actie.

Indien FORTUNOO niet aan dit verzoek wenst te voldoen, wordt de weigering gemotiveert. Het recht op verwijdering is niet van toepassing voor zover de verwerking van dergelijke gegevens noodzakelijk is:
- voor de uitoefening van het recht op vrije meningsuiting en informatie;
- een wettelijke verplichting na te komen die vereist dat de verwerking plaatsvindt overeenkomstig het recht van de Europese Unie of het recht van de lidstaat waaraan FORTUNOO is onderworpen, of voor de vervulling van een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan FORTUNOO is opgedragen;
- de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen.

E. Recht op beperking van de behandeling
U heeft het recht om van FORTUNOO de beperking van de behandeling te verkrijgen wanneer één van de volgende zaken van toepassing is:
- de juistheid van uw Persoonsgegevens wordt betwist, gedurende een periode die FORTUNOO in staat stelt de juistheid van de Persoonsgegevens te verifiëren;
- de Verwerking is onwettig en u maakt bezwaar tegen de verwijdering ervan en eist in plaats daarvan de beperking van het gebruik ervan;
- FORTUNOO heeft de Persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de Verwerking, maar ze zijn wel nodig om uw rechten voor de rechter vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen;
- U heeft bezwaar gemaakt tegen de Verwerking op basis van uw recht om bezwaar te maken tijdens de verificatie of de legitieme redenen die door FORTUNOO worden nagestreefd, prevaleren boven de uwe.

Dit verzoek om beperking houdt in dat persoonsgegevens, met uitzondering van opslag, alleen mogen worden verwerkt met uw toestemming, of voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen, of voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon, of om belangrijke redenen van algemeen belang van de Europese Unie of een lidstaat.

FORTUNOO zal u op de hoogte brengen wanneer dit is gebeurd.

F. Recht op overdraagbaarheid
Wanneer de Verwerking van uw Persoonsgegevens is gebaseerd op de door u gegeven toestemming, of op een contract, en deze Verwerking wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde processen, kunt u verzoeken om deze Gegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat.

U kunt dergelijke gegevens doorgeven aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking, zonder dat FORTUNOO dit kan voorkomen.

G. Recht van oppositie
U hebt het recht om te allen tijde, om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen een verwerking van uw persoonsgegevens op basis van het algemeen belang of het legitieme belang van FORTUNOO, met inbegrip van het opstellen van profielen op basis van dergelijke belangen.

FORTUNOO zal dergelijke gegevens niet langer verwerken, tenzij zij aantoont dat er legitieme en dwingende redenen zijn voor de verwerking die prevaleren boven uw belangen en uw rechten en vrijheden, of voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van wettelijke rechten.

10. Wijziging van het privacybeleid

We zullen dit Privacybeleid updaten wanneer dat nodig is om de feedback van klanten en wijzigingen in onze producten of diensten weer te geven.
Wanneer we wijzigingen in deze verklaring publiceren, zullen we de "laatste bijgewerkte" datum onderaan de verklaring herzien.

Als er wezenlijke wijzigingen worden aangebracht in deze Privacyverklaring of in de manier waarop FORTUNOO uw Persoonlijke Informatie gebruikt, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen door een kennisgeving te plaatsen voordat deze wijzigingen van kracht worden of door u rechtstreeks een kennisgeving te sturen.
We raden u aan om deze privacyverklaring regelmatig te bekijken om te weten te komen hoe FORTUNOO uw informatie beschermt.

11. Hoe kunt u uw rechten afdwingen ?

U kunt uw verzoek intern indienen bij de Gegevensverwerker, via het e-mailadres [email protected] of per post bij het hoofdkantoor van de Gegevensverwerker.

Indien het gevolg dat aan uw klacht wordt gegeven niet gepast is, kunt u altijd één van de bovenstaande rechten uitoefenen of een klacht indienen bij het College voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. U kunt als volgt contact opnemen met het College Bescherming Persoonsgegevens:
- Per telefoon: (+32) (0)2 274 48 00
- E-mail: [email protected]
- Online contactformulier: https://www.privacycommission.be/en/contact-form
- Per post: Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Rue de la Presse 35, 1000 Brussel, België.
- Fax: (+32) (0)2 274 48 35

Naojo stelt u in staat om goede
doelen die voor u belangrijk zijn te
ondersteunenen
u een kans te bieden
om unieke Ervaringen te beleven.

Naojo © 2016
Uw cookies beheren
Functionele cookies

Deze cookies zijn strikt noodzakelijk voor de goede werking van de site. Bijvoorbeeld: beheer van de displaytaal, sessie-informatie, beveiliging, enz.

Cookies alleen voor statistieken

Deze Google Analytics-cookies worden gebruikt om het verkeer op de website te meten en om ons in staat te stellen uw ervaring op ons platform voortdurend te verbeteren.

Cookies voor gerichte advertenties

Deze cookies kunnen worden ingesteld door onze Google en Facebook partners om uw interesses te profileren en u relevante reclame aan te bieden.

Aansluiten bij de NAOJO-Stam!

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van al het nieuws van de NAOJO-Stam en onze nieuwe unieke ervaringen!