GCU

Algemene voorwaarden
Artikel 1 - Voorstelling van de site

• De uitgever van de website " www.naojo.com " en zijn afgeleide producten (zoals www.naojo.be, www.naojo.eu, www.naojo.fr,...) is de vennootschap FORTUNOO bvba, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht, geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0649.718.470 en BTW BE0649.718.470 en waarvan de operationele zetel gevestigd is in Silversquare (DELTA), Arnaud Fraiteurlaan 15/23, 1050 Brussel in België. NAOJO is de commerciële naam van het platform en de dienst die sinds 1 oktober 2018 wordt aangeboden (voorheen was de commerciële naam van het platform FORTUNOO). Hieronder genoemd FORTUNOO (bedrijfsnaam; uitgever) of NAOJO (handelsnaam; naam van het platform).

• FORTUNOO is een dienstverlenend bedrijf dat zijn oorspronkelijke internetplatform NAOJO aanbiedt aan verenigingen die wettelijk bevoegd zijn om lotingen te organiseren krachtens de wet van 31 december 1851 op de lotingen, waardoor zij hun loting(s) online kunnen organiseren om geld in te zamelen.

• Door het internetplatform van NAOJO te gebruiken of te raadplegen en gebruik te maken van zijn dienst, erkent de gebruiker kennis te hebben genomen van de Algemene Gebruiksvoorwaarden (GCU) en de voorwaarden ervan volledig te aanvaarden. NAOJO raadt elke Gebruiker aan om deze Algemene Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig te lezen alvorens dit platform te gebruiken en ook met regelmatige tussenpozen tijdens het gebruik ervan.

Artikel 2 - Rechtsgrondslag

• Het principe van de loting (tombola's) om de in de dienst NAOJO genoemde Ervaringen toe te kennen valt binnen het toepassingsgebied van het wetboek van strafrecht en de wet van 31 december 1851 inzake tombola’s (lotingen).

• Op grond van artikel 1 van die wet zijn lotingen op Belgisch grondgebied verboden.

• Artikel 7 voorziet echter in uitzonderingen op dit beginsel. Zo kunnen bijvoorbeeld tombola’s uitsluitend worden toegestaan met het oog op : (i) daden van vroomheid of liefdadigheid, (ii) het aanmoedigen van het bedrijfsleven (in het algemeen) of de kunst, (iii) elk ander openbaar doel.

• Volgens de vaste administratieve praktijk kunnen enkel aanvragen van verenigingen zonder winstoogmerk (vzw's) of instellingen van openbaar nut - waarvan de statuten ten minste 5 jaar eerder in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad werden gepubliceerd of bij koninklijk besluit werden goedgekeurd sinds ten minstens 5 jaar - in aanmerking worden genomen voor het verlenen van een dergelijke vergunning.

• FORTUNOO treedt dus op als een dienstverlenend bedrijf dat zijn NAOJO-platform ter beschikking stelt van organisaties die gemachtigd zijn om trekkingen (lotingen) te organiseren. NAOJO is verantwoordelijk voor de goede werking van haar platform, onder de door haar gestelde voorwaarden GCU. De partner - de vereniging die gemachtigd is om lotingen te organiseren - is de organisator en is als enige verantwoordelijk voor de algemene organisatie van zijn werking, waarbij de opgehaalde bedragen worden gebruikt voor de verwezenlijking van zijn sociale doelstellingen.

• Alle verenigingen die buiten België gevestigd zijn, zullen op het NAOJO-platform kunnen werken indien zij over een vergunning beschikken die het strikte wetgevende kader van hun land respecteert.

Artikel 3 - Definities

Woorden en termen die in dit "Gebruiksvoorwaarden" (GCU) document worden gebruikt, hebben de betekenis die hieronder wordt gegeven, tenzij de context duidelijk anders vermeldt.
• “Deelnemer”: Een natuurlijk of rechtspersoon die is geregistreerd op de NAOJO website door het openen van een "Deelnemersrekening" met behulp van het beschikbare formulier om deel te nemen aan de trekkingen die uitsluitend op NAOJO worden aangeboden.

• “Aanbieder”: een natuurlijke of rechtspersoon die een goed of dienst aanbiedt in een trekking, waarbij minimaal vijftig procent van het bedrag van de trekking wordt gedoneerd aan een goed doel. Een Aanbieder heeft zich eerder geregistreerd op het NAOJO-platform en heeft een Gebruikersaccount.

• “Ervaring”: Een Ervaring is een good, dienst/service of ontmoeting die aan deelnemers (schenkers) wordt aangeboden om te behalen ter ondersteuning van een goed doel. Deze Ervaring is willekeurig getrokken onder alle schenkers van één actie.

• “Trekking”: een handeling waarbij een willekeurig middel wordt gebruikt om een winnaar te identificeren en die valt onder het toepassingsgebied van het Wetboek van Strafrecht en de wet van 31 december 1851 op de lotingen. Een synoniem van het woord "Trekking" is "Tombola".

• “Gebruikersaccount": persoonlijke rekening geopend door een Deelnemer en/of Adverteerder en beheerd door NAOJO waardoor de Deelnemer kan deelnemen aan loterijen georganiseerd door de PARTNER op het NAOJO-platform en de Adverteerder een Ervaring kan aanbieden voor de werking van de PARTNER.

• Het "Doel": het maximale bedrag dat voor elke Ervaring die op het NAOJO-platform wordt aangeboden, kan worden opgehaald door de aankoop van tickets door de Deelnemers binnen een bepaalde periode. Dit wordt "Doel" genoemd omdat, in overeenstemming met het reglement van de loting, het maximum aantal uitgegeven tickets vastligt en altijd via het lotingsreglement aan de deelnemers moet worden gecommuniceerd. Dit is een wettelijke verplichting.

• De "Drempel": De "Drempel" is uitsluitend van toepassing op "Goed" Ervaringen. Het vertegenwoordigt het minimumbedrag van de fondsenwerving dat nodig is om de loting te laten plaatsvinden aan het einde van de inschrijvingsperiode die in het reglement is voorzien. De "Drempel" is bedoeld om de minimale kosten van een goed zonder winstoogmerk te dekken om het te kunnen aanbieden (Ervaring).

• “Gebruiker": een persoon die gebruik maakt van de diensten van het NAOJO-platform, hetzij als bezoeker, Deelnemer of Aanbieder.

• “ Partner" of "Vereniging": entiteit die wettelijk bevoegd is om in België tombola's te organiseren en die één of meer trekkingen op het NAOJO-platform organiseert. De Partner is als enige verantwoordelijk voor en organiseert zijn loting.

• “NAOJO-diensten": een reeks diensten die uitsluitend op het NAOJO-platform worden aangeboden en waarvan het merendeel wordt georganiseerd door en voor gemachtigde entiteiten.

• “Reglement": Elke Ervaring heeft zijn eigen reglement. Deze omvatten ten minste het doel van de trekking, de beschrijving van de Ervaring en de waarde ervan, het aantal te uitgeven tickets, de periode waarin het mogelijk is een elektronisch ticket te kopen, de datum van de trekking en de vereniging (PARTNER) die de trekking organiseert en haar wettelijke autorisatienummer.

Artikel 4 - Beginsel van de dienstverlening door NAOJO

• NAOJO is een origineel fondsenwervingsplatform ter beschikking gesteld aan associatieve partners die online solidariteitstombola’s organiseren.

• Samen met de organiserende maatschappelijke organisaties stimuleert NAOJO de deelnemende schenkers om een goed doel te steunen door hen de kans te bieden om een uitzonderlijke Ervaring te winnen. Deze Ervaringen worden gewonnen door loting tussen alle schenkers die deelnemen aan de trekking, onder de verantwoordelijkheid en controle van de organiserende vereniging.

• NAOJO biedt daarom een e-platform aan de entiteiten die tombola's organiseren (de Partners), om Deelnemers en Ervaringen met elkaar te verbinden.

• Het doel van NAOJO is om verenigingen die gemachtigd zijn via dit oorspronkelijke middel fondsen te helpen werven om hun sociale projecten te kunnen verwezenlijken. De Partner is de enige organisator en verantwoordelijk voor zijn tombola op NAOJO.

• NAOJO is geen organisator van lotingen. NAOJO is met haar volledig digitale solidariteitsplatform een facilitator.

• Iedereen maakt kans om de unieke ervaring te winnen met één enkele gift (deelnameticket). NAOJO verschilt van veilingsites omdat het niet de hoogste bieder is die de unieke Ervaring kan winnen.

• De kern van het NAOJO-project is gebaseerd op "levenservaringen" om fondsen te werven en een goed doel te steunen.

• Alle Partners die hun NAOJO-tombola organiseren, zijn wettelijk bevoegd om in België tombola’s te organiseren in overeenstemming met het koninklijk besluit dat hen door de Belgische Federale overheidsdienrst van Binnenlandse Zaken is verleend.

• De online Ervaringen worden gezamenlijk gevalideerd door NAOJO en de Partner die de loting organiseert. Het doel is om ongewone en originele prijzen aan te bieden.

• Gezien het feit dat het platform zal functioneren in een multi-vereniging ten behoeve waarvan de trekkingen zullen worden georganiseerd, verplicht NAOJO zich er altijd voor te zorgen dat de Ervaringen geen schade toebrengen aan een andere vereniging die op het platform actief is (voor het soort prijzen/ervaringen dat is toegestaan, zie artikel 8).

• Waardering van de Ervaringen: In dit opzicht is het noodzakelijk om onderscheid te maken tussen de "Ontmoeting" Ervaringen en de "Goed/Service" Ervaringen. Voor een "Ontmoeting"-ervaring (bijvoorbeeld: een meet & greet met Barack Obama) is de intrinsieke waarde van deze ontmoeting op zich niet waardevol. In overeenstemming met de geldende wetgeving moet echter een maximumwaarde voor deze ervaring worden vastgesteld om het maximumaantal af te geven tickets te berekenen en alle potentiële deelnemers op een transparante manier te informeren. Voor de "Goed/Service" Ervaringen, in overeenstemming met de juridische praktijken met betrekking tot de loting, komt de waarde van de Ervaring overeen met de marktwaarde op het moment van de loting. Het vertegenwoordigt 40% van het totale bedrag van de trekking (het "Doel"). De vaste waarde van een Ervaring is duidelijk gespecificeerd in het Reglement en kan door geen enkele Gebruiker of Deelnemer worden aangevochten.

• Het voorziene aantal tickets wordt berekend aan de hand van de waarde van het goed, het totale bedrag van de deelname en eventuele extra kosten (bijv. verzendkosten). De totale waarde van de trekking, de Ervaring en het aantal uitgegeven tickets kunnen geen aanleiding geven tot enige betwisting of klacht met betrekking tot hun evaluatie.

• Voor elke online trekking wordt vooraf een specifieke periode voor de aankoop van tickets en een trekkingsdatum vastgesteld en aangegeven in het reglement.

• Met het maximum aantal tickets dat vooraf is vastgesteld (het Doel), kunnen Schenker-deelnemers altijd hun kans op het winnen van de gewenste Ervaring inschatten. Als de waarde van een trekking bijvoorbeeld € 100 is en er worden 10 tickets uitgegeven voor een waarde van € 10 per ticket, dan heeft de Deelnemer één kans op tien om te winnen door één ticket van € 10 te kopen.

• De enige winnaar van de Ervaring wordt bepaald door een willekeurige trekking met behulp van complexe algoritmen, onder alle Deelnemers die ten minste één ticket voor de betreffende trekking hebben gekocht. Er is altijd één winnaar per trekking en zijn/haar gebruikersnaam wordt na de trekking op de site aangekondigd.

• NAOJO kan de online publicatie van een Ervaring beëindigen in geval van:
- het niet-naleving van deze algemene voorwaarden;
- overmacht, zoals gedefinieerd in artikel 12;
- ernstige of opzettelijke fout van de Gebruiker;
- schending door de Deelnemer van de in artikel 8 omschreven verplichtingen;
- schending door de Aanbieder van de ondertekende overeenkomst of van de in artikel 8 genoemde verplichtingen.
- terugtrekking van een Ervaring van de Aanbieder.

In geval van annulering van een trekking worden de Deelnemers volledig vergoed, tenzij zij in gebreke blijven (zie hieronder - artikel 8). Een NAOJO-Deelnemer kan geen andere vergoeding eisen.

• Het theoretische bedrag van een tombola (loting), volgens de Belgische wetgeving, bestaat uit drie delen volgens de formule 50 + 40 + 10 = 100 :
- 50 % : minimumbedrag dat aan de partner wordt betaald voor de financiering van zijn liefdadigheidsdoelstellingen;
- 40%: waarde van de Ervaring die online wordt aangeboden, overeenkomend met de marktwaarde op het moment van de trekking, inclusief alle kosten voor het opzetten van de Ervaring. Alleen een verschil van +/- 10% is wettelijk toegestaan.
- 10%: opzetkosten.

• Trekking van de winnaar. De mogelijke scenario's zijn als volgt:
1/ Voor de "Ontmoeting" Ervaringen (bijv.: een diner met Barack Obama):
Aangezien de personen die een "Meet & Greet" Ervaring aanbieden dit gratis doen om een goed doel te steunen, zal er in elk geval een gegarandeerde trekking zijn om de fortuinlijke schenker-winnaar aan te wijzen, ongeacht het minimum aantal deelnemers (binnen de limiet van de beschikbare uitgegeven tickets). We spreken dus van een "gegarandeerde loting". Alle middelen worden toegerekend aan de Organiserende Vereniging, verminderd met de organisatiekosten.

2/ Voor de "Goed" Ervaringen (bijvoorbeeld een door Hergé opgedraagde zeefdruk):
In elk geval wordt er geloot om het werk toe te schrijven aan de fortuinlijke schenker-winnaar, behalve wanneer het te bereiken minimumbedrag (de "Drempel") niet is bereikt. De "Drempel" is bedoeld om de minimale kosten van een Goed zonder winstoogmerk te dekken, zodat het als prijs (Ervaring) kan worden aangeboden. Als de minimale "Drempel" niet wordt bereikt, wordt er niet geloot. Deelnemers worden volledig vergoed (zonder kosten), tenzij zij op eigen initiatief besluiten hun deelname om te zetten in een gift voor de vereniging. Het wordt altijd gemeld als de trekking afhankelijk is van een te bereiken drempel.

• Met het aanbieden van haar platform wil NAOJO verenigingen die gemachtigd zijn om via dit oorspronkelijke middel geld in te zamelen, helpen om hun maatschappelijke projecten uit te voeren.

Artikel 5 - Aanmaken van een gebruikersaccount: "Deelnemer" en "Aanbieder"

• Om deel te nemen op de NAOJO website, hetzij als Schenker-Deelnemer (om een trekkingsticket te kunnen kopen), hetzij als Aanbieder (om een goed of dienst te verloten om een goed doel te steunen), moet de Gebruiker eerst een persoonlijk account aanmaken op de NAOJO website.

• Om zich te kunnen registreren op de NAOJO-website moet de Gebruiker meerderjarig zijn (minimaal 18 jaar). De Gebruiker erkent dat het gebruik van de diensten van het NAOJO Platform verboden is voor minderjarigen en dat hij of zij een minderjarige niet zal helpen bij het aanvragen van de opening of het gebruik van een Account.

• De Gebruiker mag geen Account openen of gebruik maken van de diensten van NAOJO indien hij medewerker is of in de afgelopen twee jaar is geweest van FORTUNOO, het uitgeversbedrijf van het NAOJO Platform of van haar onderaannemers, of indien zijn functie hem verbiedt om deel te nemen aan trekkkingspellen.

• De Gebruiker kan slechts één profiel aanmaken, maar kan als Deelnemer en Aanbieder op hetzelfde profiel worden geregistreerd. Bijgevolg zal elke rekening geopend met hetzelfde domicilie/persoonlijke gegevens/IP-adres onmiddellijk worden gesloten. Ook het aanmaken van een profiel op naam van een derde partij is verboden.

• De Gebruiker verbindt zich ertoe om bij de registratie en het gebruik van de site nauwkeurige, precieze, actuele en waarheidsgetrouwe informatie te verstrekken en deze bij te houden in geval van eventuele wijzigingen. Bij de registratie (of het aanvragen van een rekening) op onze site via het online registratieformulier moet hij ten minste de persoonlijke gegevens opgeven die nodig zijn voor het beheer van zijn rekening, zoals vermeld in de registratieformulieren. Hij draagt als enige de financiële, logistieke, administratieve en/of juridische gevolgen van onjuiste informatie (bijvoorbeeld de onmogelijkheid om hem per e-mail te laten weten dat hij de winnaar is van een trekking binnen de gestelde termijn).

• NAOJO kan te allen tijde een identiteitsbewijs (bijv. identiteitskaart, elektriciteitsrekening, etc.) eisen om de juistheid van een rekening en de verstrekte informatie te bewijzen om veiligheidsredenen.


• Door het aanvaarden van deze GCU verklaart de Gebruiker dat de herkomst van de fondsen die gebruikt worden om deel te nemen aan de diensten die aangeboden worden op het NAOJO-platform niet afkomstig is van illegale bronnen, en dat hij NAOJO onder geen beding zal gebruiken voor het overmaken van fondsen. Zij zullen het NAOJO-platform niet gebruiken voor illegale of frauduleuze activiteiten, noch voor verboden transacties (met inbegrip van het witwassen van geld of de financiering van terrorisme). NAOJO behoudt zich het recht voor om de gebruikersaccount(s) op elk moment te beëindigen of te blokkeren, totdat het probleem is opgelost, als NAOJO enige twijfel heeft over de rechtmatigheid van de bron van de gebruikte fondsen.

• NAOJO verbiedt het gebruik van robotachtige, geautomatiseerde, mechanische, elektronische of andere apparaten om te registreren, ongeacht of dit gebruik wordt uitgevoerd door de Gebruiker of door een derde partij.

• De Gebruiker dient geen aanvraag in voor het openen van een Account indien hij/zij gedomicilieerd is in een gebied waar het openen van een Account en/of het gebruik van de NAOJO-diensten om deel te nemen aan trekkingsdiensten illegaal is of in strijd met de in dat land van toepassing zijnde wetgeving. Het is zijn of haar verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat deelname aan online trekkingen legaal is. NAOJO kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige verplichting tot verificatie. NAOJO behoudt zich het recht voor om elke rekening die door een Deelnemer uit een ander land is geopend, onmiddellijk te beëindigen.

• NAOJO kan geen juridisch advies geven over de rechtmatigheid van Internettrek in een ander land dan België, noch kan zij enige verantwoordelijkheid aanvaarden voor eventuele sancties die door de bevoegde autoriteit aan de Gebruiker worden opgelegd als gevolg van het illegale gebruik van deze site.

• Om een account aan te maken, moet de gebruiker een gebruikersnaam en wachtwoord kiezen om zich te kunnen identificeren op de account. De door hem gekozen gebruikersnaam mag niet reeds worden gebruikt, obsceen, bedreigend, racistisch, beledigend, pejoratief, lasterlijk of in strijd met de intellectuele eigendom of eigendomsrechten van een derde. Indien NAOJO van mening is dat de gekozen naam van de Deelnemer ongeschikt is, behoudt zij zich het recht voor de registratieaanvraag te weigeren of het gebruik van een dergelijk pseudoniem op de Site te allen tijde te voorkomen zonder de Gebruiker hiervan vooraf op de hoogte te stellen.

• De Gebruiker kiest zijn of haar wachtwoord bij de registratie. Dit wachtwoord is strikt persoonlijk en vertrouwelijk. De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de geheimhouding van het wachtwoord. Hij/zij zal het wachtwoord niet aan derden onthullen, noch zal hij/zij derden toegang verlenen tot de webpagina om de daarin opgenomen informatie op te nemen of te wijzigen.

• Drie onjuiste invoer van de gebruikersnaam en het wachtwoord leiden tot een tijdelijke schorsing van het gebruikersaccount, om veiligheidsredenen. NAOJO behoudt zich het recht voor om een officiële identificatie met een foto (kopie van identiteitskaart, paspoort of rijbewijs) te eisen alvorens deze opnieuw te activeren.

• De Gebruiker is verantwoordelijk voor de toegang tot en het gebruik van de diensten van NAOJO. In dit verband zorgt de Gebruiker ervoor dat geen enkele andere persoon toegang heeft tot de Site met behulp van zijn of haar persoonlijke toegangscode. In het geval dat Gebruikers zich ervan bewust worden dat een andere persoon zich met zijn persoonlijke code toegang verschaft tot het NAOJO-platform, zullen zij NAOJO hiervan onverwijld op de hoogte stellen door een e-mail te sturen naar [email protected]

• Indien de Gebruiker zich niet aan deze Algemene Gebruikersvoorwaarden houdt, behoudt NAOJO zich het recht voor om zijn of haar account als lid op te zeggen en schadevergoeding te eisen.

Artikel 6 - Gebruik van een gebruikersaccount

• Accounts zijn strikt persoonlijk. Geen enkele andere persoon dan de Gebruiker mag zijn of haar Account gebruiken om een lotingticket te kopen of om prijzen te aanvaarden. De Gebruiker moet er vooral voor zorgen dat minderjarigen en andere personen geen toegang hebben tot zijn Account.

• De Gebruiker mag zijn identificatoren in geen geval aan een derde partij bekendmaken en is als enige verantwoordelijk voor mogelijk misbruik of verduisterd gebruik ervan.

• Elektronische tombola's ticketten zijn pas geldig als ze werden overwegen door onze servers. Totdat ze door onze servers worden geaccepteerd, vormt alle informatie met betrekking tot een trekkingsticket een simpele uitnodiging om deel te nemen.

• Om een trekkingsticket te kunnen kopen, moet de gebruiker voldoende geld op zijn of haar rekening hebben staan.

• Zodra het ticket is gekocht en gevalideerd, is de Gebruiker niet meer bevoegd om annulering te vragen. Hij kan ook geen gebruik maken van zijn herroepingsrecht overeenkomstig artikel VI.53 van het Wetboek van Economische Wetgeving. Een ticket kan nooit worden terugbetaald na de trekking. Een administratieve kost van 25€ zal door FORTUNOO aangerekend worden aan een deelnemende gebruiker voor het beheer van een onterechte annulering.

• NAOJO behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddenken, elke aankoop van lotingtickets van NAOJO te weigeren of te beperken, om welke reden dan ook.

• NAOJO verbiedt het gebruik van robots, automaten, mechanische apparaten, elektronische apparaten of elk ander apparaat dat het mogelijk maakt om automatische beslissingen te nemen over elke trekking op de Site. Indien NAOJO het gebruik van een dergelijk apparaat op haar platform vermoedt, behoudt zij zich het recht voor om de betrokken Account tijdens een onderzoek op te schorten en de Account naar eigen goeddenken af te sluiten. NAOJO beschouwt het gebruik van dergelijke apparaten als een poging tot fraude en behoudt zich het recht voor om elke lopende trekking te annuleren.

• NAOJO kan naar eigen goeddenken willekeurige veiligheidscontroles uitvoeren. Elke Gebruiker gaat ermee akkoord dat NAOJO tijdens een veiligheidscontrole om aanvullende informatie mag vragen en dat zij hun account mogen opschorten, sluiten of de betaling mogen inhouden totdat NAOJO de gevraagde informatie heeft ontvangen.

• NAOJO behoudt zich het recht voor om het gebruik van alle of slechts enkele van de NAOJO trekkingdiensten ten allen tijde, tijdelijk of definitief, te wijzigen, op te schorten of in te trekken zonder voorafgaande kennisgeving of compensatie, op voorwaarde dat NAOJO voldoet aan haar reglementaire verplichtingen en al haar andere verplichtingen onder deze Algemene Voorwaarden nakomt.

• De Gebruiker is volledig en als enige verantwoordelijk voor elke activiteit die onder zijn of haar toegangscode wordt uitgevoerd. NAOJO is niet aansprakelijk voor enige schade die de Gebruiker zou hebben geleden als gevolg van het ongeoorloofde gebruik van zijn of haar toegangscode door anderen, ook al was de Gebruiker daarvan niet op de hoogte.

• NAOJO behoudt zich het recht voor om de toegang tot haar platform te ontzeggen aan elke Gebruiker die zich niet houdt aan de Algemene Gebruiksvoorwaarden (GCU).

• In geval van een geschil komen de Partijen overeen dat de productie door NAOJO van gegevens met betrekking tot het gebruik van de Site, geregistreerd op haar servers, in het bijzonder de aan de Gebruikers toegekende nominatieve toegangscodes, als authentiek tussen de Partijen zal worden beschouwd.

Artikel 7 - Oprichting van het contract tussen NAOJO en de Aanbieder

• Als de gebruiker is geregistreerd, kan hij/zij een product/dienst als een Fundraising Ervaring indienen bij de vereniging Partner die een loting organiseert door op de link "Een Ervaring voorstellen" te klikken.

• Vanaf de lancering van het NAOJO-platform in oktober 2018 zal NAOJO gezamenlijk de online publicatie van alle in de loting opgenomen goederen/diensten op haar website valideren, in overeenstemming met de organisatie die de loting organiseert en er verantwoordelijk voor is. Geen enkele Ervaring mag in omloop als loting worden gebracht zonder voorafgaande goedkeuring en controle. Alleen de Ervaringen die worden aangeboden via de sectie "Een Ervaring voorstellen" kunnen worden geanalyseerd en eventueel online worden gezet.

• Door een Ervaring voor te stellen op de website van NAOJO, onder voorbehoud van het akkoord van zijn partner die de oplage organiseert en onder zijn controle, sluit de Aanbieder een "Aanbiederscontract" af met NAOJO en verbindt hij zich ertoe deze Algemene Voorwaarden na te leven, met inbegrip van de specifieke verplichtingen van de Aanbieders (zie hieronder - artikel 8).

• NAOJO en haar Partner, de enige organisator en verantwoordelijke voor de oplage, zijn de enige beslissers in het valideren van een Ervaring en het online zetten ervan. NAOJO en haar Partner zullen niet aansprakelijk zijn voor enige rechtvaardiging in het geval van een weigering van een potentiële Aanbieder om een voorgestelde Ervaring te accepteren.

Artikel 8 - Verplichtingen van Deelnemers en Aanbieders

• Tijdens de startperiode van het platform zullen NAOJO en de vereniging die de loting organiseert zelf de Ervaringen online zetten op basis van de voorstellen en bijbehorende informatie van de Aanbieder. Door gebruik te maken van de diensten van het NAOJO-platform verbindt de Aanbieder zich er echter toe om :
- Het niet aanbieden en online zetten van verboden goederen en diensten zoals (niet-uitputtende lijst): Afwezige goederen, goederen met vuurwapens, explosieven, munitie, replica's en militaire voorwerpen, levensmiddelen, goederen met handtekening, goederen/diensten van pedofiele aard, goederen/diensten van seksuele aard, goederen met een racistische of discriminerende of beledigende connotatie, encryptie- en decoderingsgoederen, goederen die door de staat zijn uitgegeven, goederen die illegaal zijn/goederen die worden gediefstald of verborgen of die aanzetten tot deze praktijken, medische en paramedische goederen, goederen die niet homogeen zijn met het verkeer, goederen uit of naar landen waarop een embargo rust, verdovende middelen en drugs, door de staat afgegeven officiële documenten, gevaarlijke en illegale stoffen, materiële goederen voor het openen van sloten, goederen met betrekking tot de politie, goederen/diensten voor persoonlijke relaties.
- Het goed of de dienst online te presenteren op de meest realistische en eerlijke manier in het presentatieblad van het goed of de dienst;
- De leveringsvoorwaarden op de duidelijkste en meest transparante manier te presenteren;
- De eigenaar te zijn van het aangeboden goed of de aangeboden dienst;
- Het goed of de dienst voor te stellen tegen de reële marktprijs aan het begin van de trekking (verbod om een onrechtmatige prijs voor te stellen);
- Het goed (evenals de titel) of de dienst over te brengen aan het einde van de trekking als de Drempel is bereikt en de trekking effectief is;
- Overeen te komen om te voldoen aan alle nationale en internationale wet- en regelgeving die van kracht is met betrekking tot het gebruik van de diensten van NAOJO.
- Geen extra kosten in rekening te brengen aan de winnaar van het goed/de dienst, tenzij anders vermeld in de beschrijving van het item/de dienst die online is geplaatst.
- Voor een kwalitatieve dienstverlening te zorgen: door te aanvaarden dat de Aanbieder een Ervaring mag aanbieden en presenteren op zijn platform ten voordele van een associatieve Partner die een trekking organiseert, verwacht NAOJO dat Aanbieders voortdurend een kwalitatieve dienstverlening aanbieden om een hoog niveau van tevredenheid te garanderen voor alle gebruikers van het NAOJO-platform. Daartoe moeten zij van begin tot eind van de relatie een uitstekende klantenservice bieden.
- NAOJO te machtigen om hun contactgegevens (e-mail en/of telefoon) door te geven aan de Deelnemer die de gewonnen prijs voor de inzending van het gewonnen goed/dienst heeft gewonnen.
- Onder verantwoordelijkheid van de Verenigingspartner die de loting organiseert, alles te doen wat mogelijk is om ervoor te zorgen dat de Ervaring binnen 20 werkdagen na de dag van de loting voor de betreffende trekking goed wordt afgeleverd bij de winnaar.
- De Overeenkomst van de Aanbieder voor het gebruik van het NAOJO-platform te ondertekenen en voor een kopie te zorgen van beide kanten van zijn/haar identiteitsbewijs.
- Indien van toepassing, elk bewijs van de juiste overdracht van de Ervaring te bewaren en verstrekken.
Elke nalatigheid van de Aanbieder zal de Aanbieder blootstellen aan de betaling van schadevergoeding en rente voor schade veroorzaakt aan de Organiserende Partner, NAOJO en de Deelnemers, zoals bepaald in de overeenkomst die tussen NAOJO en de Aanbieder is ondertekend.

• Door gebruik te maken van de diensten van het NAOJO-platform verplicht de Deelnemer zich tot :
- de algemene gebruiksvoorwaarden (GCU) en de specifieke regels voor elke trekking te lezen en aanvaarden;
- de voorwaarden voor het ontvangen van het goed/dienst waarvoor de Deelnemer een deelnamesticket wenst te kopen te lezen;
- door de aankoop van een trekkingsticket op het NAOJO-platform erkent de Deelnemer de beschrijving van de Ervaring volledig te hebben begrepen;
- geen kunstmatige aankopen van tickets te doen om het normale trekproces te beïnvloeden;
- NAOJO machtigen om zijn of haar contactgegevens (e-mail en/of telefoon) te communiceren aan de Aanbieder in het enige geval waarin de Deelnemer de winnaar is van een trekking;

- Als de deelnemer de winnaar is:
* alles in het werk te stellen (inclusief contact opnemen met NAOJO na kennisgeving van het winnen van een Ervaring) om ervoor te zorgen dat de Ervaring binnen 20 werkdagen na de dag van de trekking voor de betreffende trekking wordt ontvangen, zodat de Vereniging de winst van haar actie kan ontvangen.
* tenzij anders vermeld in het lotingsreglement, dient u NAOJO binnen maximaal 20 werkdagen na de datum van de loting op de hoogte te stellen van de ontvangst van de Ervaring. Zonder een dergelijke kennisgeving wordt de ontvangst van de Ervaring geacht te zijn ontvangen;
* betaal alle wettelijke overdrachtskosten, exclusief de prijs van het getrokken goed/dienst, die aan de gewonnen Ervaring kunnen worden toegerekend; deze zullen, indien van toepassing, altijd worden vermeld in het specifieke reglement van de betreffende trekking.

• Een klacht over het verloop van een loting voor een Ervaring kan alleen worden ingediend binnen 5 dagen na de trekking.

• De levering of uitvoering van de Ervaring (inclusief levering door verzending of ontvangst op een bepaalde locatie) is ter beoordeling van de Aanbieder en wordt altijd duidelijk gespecificeerd in de beschrijving van de Ervaring. Het is met volledige kennis van zaken dat de Deelnemer deelneemt aan een trekking.

Artikel 9 - Bezit van de gewonnen Ervaring

• Na de loting, onder de verantwoordelijkheid van de verenigingspartner die de loting organiseert, brengt NAOJO of de verenigingspartner de winnende Deelnemer in contact met de Aanbieder om hem/haar te laten genieten van de Ervaring, of deze nu van het type "Ontmoeting" of "Goed/Dienst" is.

• De wijze waarop de Ervaringen "Ontmoeting" of “Goed/Service” in ontvangst wordt genomen (van hand tot hand verzenden of ontvangen) is altijd gespecificeerd in het reglement.

• Tenzij anders vermeld in het specifieke lotingsreglement, is het de verantwoordelijkheid van de Aanbieder of de NAOJO Verenigingspartner om te zorgen voor de juiste levering van de "Ontmoeting" Ervaring of de Goed/Service Ervaring aan de winnaar, binnen een redelijke termijn zoals bepaald in het reglement.

• Indien levering per post: de Aanbieder zal een e-mail sturen naar NAOJO op [email protected] om hem te informeren over de verzending van de Ervaring. De Aanbieder is verplicht het bewijs te bewaren dat hij of zij de goederen naar behoren heeft verzonden of geleverd. Op dezelfde manier zal de winnende Deelnemer een e-mail sturen naar NAOJO op [email protected] om de ontvangst van de Ervaring te bevestigen.

• NAOJO kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor de levering van beschadigde goederen of het verlies van een product tijdens de levering.

• In het geval van handlevering: de Aanbieder is verplicht om de Winnende Deelnemer een ontvangstbevestiging van het goed te laten ondertekenen en deze per e-mail naar NAOJO te sturen.

• Bij het ontbreken van deze melding van de Aanbieder en de Winnende Deelnemer binnen de gestelde termijnen, wordt het goed/de dienst geacht in perfecte staat te zijn ontvangen en wordt de handeling geacht te zijn gevalideerd. De bedragen van de trekking kunnen dan aan de Vereniging en de Aanbieder worden geleverd.

• NAOJO en haar Partner kunnen in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor problemen (i) met betrekking tot de effectieve overdracht van de Ervaring aan de winnende Deelnemer of (ii) tijdens het gebruik ervan. De winnende Deelnemer kan te allen tijde weigeren bezitting te nemen van de Ervaring, zonder dat daarvoor enige vergoeding verschuldigd is. Het spreekt voor zich - en dit is een toezegging van NAOJO (zie: Onze inzet) - dat alles in het werk wordt gesteld om ervoor te zorgen dat de Schenker-deelnemer een unieke Ervaring beleeft.

• De Deelnemer die een Ervaring wint heeft 20 werkdagen vanaf de datum van de trekking de tijd om contact op te nemen met NAOJO. Na deze periode en als hij of zij de Ervaring weigert, verliest hij of zij het voordeel van zijn of haar Ervaring, die eigendom blijft van de Organiserende Vereniging en niet het onderwerp kan zijn van enige financiële compensatie of claim.

• Tot slot, door deel te nemen, een unieke Ervaring te winnen en bezitting te nemen van de gewonnen Ervaring om geld in te zamelen voor een sociaal doel op ons NAOJO platform, accepteert de winnende Deelnemer dat we zijn of haar voornaam, achternaam, afbeelding (foto of video) mogen gebruiken om te communiceren over de gewonnen Ervaring en hoe deze met hem of haar is uitgevoerd. Het doel is om de unieke en zeer reële kant te laten zien van de ervaringen die we op ons platform aanbieden. Dit houdt in dat we de winnende deelnemer kunnen opnemen in het promotiemateriaal van ons platform, ongeacht het medium (papier of online) en zonder compensatie, om zo ons NAOJO-platform te promoten en de wereld te blijven beïnvloeden. Dit zal gebeuren met strikte inachtneming van de geldende wetgeving.

Artikel 10 - Persoonsgegevens en respect voor de persoonlijke levenssfeer

• NAOJO is volledig in overeenstemming met de Belgische privacywetgeving en met de nieuwe Algemene Europese Verordening inzake Gegevensbescherming van 25 mei 2018 (RGDP). We nodigen de Gebruiker uit om ons Privacybeleid te lezen op de volgende link: Privacy policy. Dit Privacybeleid is een integraal onderdeel van onze GCU.

• Gelieve te noteren dat NAOJO (voorheen bekend onder de commerciële naam FORTUNOO voor oktober 2018) niet heeft gewacht op de nieuwe GDPR-verordening om de bescherming van de gegevens van haar gebruikers te garanderen. Wat de verwerking van persoonsgegevens betreft, had NAOJO (voorheen FORTUNOO) immers een verklaring afgelegd aan de Commission de la Protection de la Vie Privée (Hoogstraat 139 in 1000 Brussel, België).

• Belangrijk: door deel te nemen aan een door een vereniging georganiseerde loting gaat de Gebruiker ermee akkoord dat de informatie (naam, voornaam en e-mail) mag worden doorgegeven aan de vereniging die de loting organiseert (tombola) waaraan hij deelneemt, als de vereniging die de actie organiseert. De vereniging kan de Gebruiker een nieuwsbrief sturen over haar activiteiten. In overeenstemming met de wet zal het natuurlijk verplicht zijn om zich uit te schrijven onderaan elke nieuwsbrief. NAOJO kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik van deze gegevens nadat deze zijn overgedragen aan de Organiserende Vereniging.

• Om zich te registreren op het NAOJO-platform en te kunnen gebruikmaken van de diensten van NAOJO, geven gebruikers persoonlijke gegevens door aan het bedrijf. Na registratie heeft de gebruiker de mogelijkheid om andere persoonlijke gegevens te communiceren die met name bedoeld zijn om zijn profiel te vervolledigen. Al deze gegevens worden verwerkt door NAOJO, die verantwoordelijk is voor de verwerking van deze gegevens.

• De Gebruiker verklaart dat hij volledig en op vrije basis, specifiek en bewust instemt met het gebruik van zijn persoonlijke gegevens door NAOJO voor de volgende doeleinden: registratiebeheer, animatie en beheer van het gebruik van de Site en promotie. De contactgegevens (naam, adres en e-mailadres) van de Gebruikers zullen nooit aan derden worden doorgegeven ten behoeve van commerciële promotie. De gebruiker heeft het recht om op elk moment en op een zeer eenvoudige manier toegang te krijgen tot de verwerkte gegevens en deze te wijzigen.

• De door NAOJO gevraagde gegevens omvatten, maar zijn niet beperkt tot, voornaam, achternaam, geboortedatum, adres, e-mail, telefoonnummer en taal van de Deelnemer. Hij moet ook een Gebruikersnaam aanmaken en een wachtwoord kiezen.

• De door de gebruiker verstrekte informatie moet nauwkeurig en actueel zijn. De Gebruiker kan te allen tijde toegang krijgen tot zijn/haar account en zijn/haar persoonlijke gegevens bijwerken, inclusief zijn/haar adres in de "Mijn Account" sectie van de site of door contact op te nemen met de Klantenservice op [email protected]

• De Gebruiker kan ook ten allen tijde de kredietkaartgegevens verwijderen en/of een nieuwe kaart registreren. Indien geen informatie over dergelijke wijzigingen verstrekt wordt kunnen de financiële instellingen de transacties afwijzen. NAOJO wijst alle verantwoordelijkheid af voor de annulering van dergelijke transacties als gevolg van het niet verstrekken van correcte persoonsgegevens. Het is ook de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om zijn/haar kredietkaart te beschermen tegen verlies of diefstal en om onmiddellijk contact op te nemen met de klantenservice in geval van verlies of diefstal. Er kunnen geen wijzigingen worden aangebracht in de voornaam, de achternaam en de geboortedatum die bij de registratie worden opgegeven, tenzij voldoende bewijs wordt geleverd, en alle andere persoonlijke gegevens wettelijk zijn gewijzigd volgens de wetten van het land waar de Gebruiker verblijft.

• De gekozen gebruikersnaam mag niet obsceen, bedreigend, racistisch, beledigend, pejoratief, lasterlijk of in strijd met de intellectuele eigendom of eigendomsrechten van derden zijn. Indien NAOJO naar eigen en absolute discretie van mening is dat de gekozen Gebruikersnaam ongeschikt is, behoudt zij zich het recht voor deze af te wijzen en het gebruik van een dergelijke Gebruikersnaam te allen tijde te voorkomen, zonder dat zij de Gebruiker hiervan op de hoogte hoeft te stellen.

• De door de Gebruiker verstrekte informatie is strikt vertrouwelijk, maar het is de verantwoordelijkheid van NAOJO om de nodige gegevens te verstrekken aan de gerechtelijke autoriteiten in het kader van een strafrechtelijk onderzoek. Bovendien kunnen, in toepassing van een wet, voorschrift of op grond van een beslissing van een bevoegde regelgevende of gerechtelijke instantie, de gegevens van de Gebruiker, indien nodig, openbaar worden gemaakt door NAOJO om zijn rechten en belangen te vrijwaren.

• Persoonlijke informatie wordt door NAOJO gebruikt voor het aanmaken en beheren van de Gebruikersaccount. NAOJO mag deze gegevens ook uitsluitend gebruiken voor de werking van het NAOJO-platform, tenzij de Gebruiker zich hiertegen uitdrukkelijk verzet bij de registratie op de Site (opt-in). In geval van acceptatie kan NAOJO de gegevens van de Gebruiker gebruiken om hem/haar direct marketing emails te sturen met betrekking tot nieuwe producten en/of diensten. De Gebruiker kan zich te allen tijde afmelden voor deze commerciële e-mails.

• In overeenstemming met de Belgische wet en de nieuwe Algemene Europese Verordening inzake Gegevensbescherming van 25 mei 2018 (AVG), hebben de Gebruikers een recht op informatie, een recht van toegang, een recht van rectificatie en een recht van verzet met betrekking tot hun persoonlijke gegevens die in het bezit zijn van NAOJO, die per e-mail kunnen worden verstuurd naar [email protected]

• NAOJO verzamelt automatisch het IP-adres (computeradres) van alle bezoekers van de site, evenals diverse informatie voor statistische doeleinden zoals het tijdstip van verbinding, het adres van de pagina die voorafgaat aan het bezoek aan de site of de pagina's die worden bezocht. Deze informatie kan op de site worden weergegeven.

• Om het gebruik van de site te optimaliseren kunnen tekstbestanden ("cookies") worden geïnstalleerd die door de webbrowser van de Gebruiker op zijn harde schijf worden opgeslagen en die informatie bevatten over zijn persoonlijke gegevens of over zijn surfgedrag op de site. Het gebruik van cookies heeft tot doel u een aangename surfervaring te bieden en, waar nodig, aan te passen aan uw interesses. Indien de Gebruiker dit wenst, heeft hij de mogelijkheid om zich te verzetten tegen de registratie van deze "cookies" door zijn computer te configureren volgens de instructies van de browser.

• Als de Gebruiker de cookies uitschakelt, kan dit de prestaties of het gebruik van de Site beïnvloeden.

• NAOJO kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor elementen die Gebruikers op eigen initiatief bekendmaken, noch voor de juistheid van de verstrekte gegevens, noch voor de gevolgen van de verspreiding van gegevens van een andere Gebruiker.

• De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de persoonlijke gegevens die hij/zij op de site openbaar maakt en ziet af van het recht om actie te ondernemen tegen NAOJO, met name op grond van inbreuk op het recht op imago, reputatie of privacy.

• Om haar Ervaring te personaliseren en het registratieproces te vereenvoudigen, kan NAOJO de Gebruiker de mogelijkheid bieden om toegang te krijgen tot of te communiceren met diensten van derden. Dit is altijd duidelijk aangegeven. Wanneer de Gebruiker via deze diensten van derden verbinding maakt met NAOJO, kan NAOJO gegevens over de Gebruiker delen met deze derden-dienstverleners, die gegevens over de Gebruiker kunnen delen met NAOJO.

• NAOJO hecht bijzonder veel belang aan de bescherming en veiligheid van de persoonsgegevens van haar Gebruikers. NAOJO stelt alles in het werk om de integriteit en de bescherming van dergelijke gegevens te waarborgen tegen alle vormen van schade, verlies, binnendringen, openbaarmaking, wijziging of vernietiging. NAOJO kan echter geen 100% veiligheid van een gegevenstransmissie- of opslagmedium garanderen. Deze verbintenis vormt in ieder geval een middelenverbintenis.

Artikel 11 - Aansprakelijkheid

• NAOJO zorgt ervoor dat alles in het werk wordt gesteld om de goede werking van de aangeboden diensten te waarborgen.

• Het NAOJO-platform is continu en zonder onderbreking beschikbaar, behalve voor onderhoudsperiodes en tenzij het om technische of administratieve redenen niet beschikbaar is. De Gebruiker wordt voor zover mogelijk per e-mail op de hoogte gesteld in geval van voorzienbare onbeschikbaarheid.

• NAOJO kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor problemen met het functioneren van het Internet en de persoonlijke verbindingen en apparatuur van Gebruikers.

• Alle verplichtingen van NAOJO onder deze Voorwaarden zijn middelenverbintenissen.

• NAOJO kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige schade (inclusief indirecte schade, inkomstenverlies of inkomstenderving) geleden door de Gebruiker of voor acties van derden tegen de Gebruiker, in verband met het gebruik van de Site of in verband met het gebruik van door NAOJO of door een andere Gebruiker gepubliceerde content of tegen de Gebruiker ingesteld als gevolg van misbruik of ongeoorloofd gebruik van de online geplaatste elementen/informatie op de Site.

• NAOJO kan de permanente beschikbaarheid, zonder fout of onderbreking, van alle functies van de Site niet garanderen, noch de onmiddellijke herstelling van fouten, noch de totale afwezigheid van virussen of andere schadelijke elementen op de Site en op de infrastructuur via dewelke de Site wordt aangeboden. NAOJO kan niet garanderen dat de door Gebruikers opgeslagen informatie en gegevens (bestanden, berichten, geschiedenissen, etc.) nooit worden verwijderd. Gebruikers zullen er daarom zelf voor zorgen dat ze een kopie van de inhoud die ze van waarde achten buiten de Site houden. Tijdelijke beperkingen kunnen optreden als gevolg van technische problemen zoals onderbrekingen in de telecommunicatie, programmafouten of hardwareproblemen, enz. NAOJO kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies of schade (rechtstreeks, onrechtstreeks, materieel of immaterieel) geleden als gevolg van deze tijdelijke beperkingen, noch in verband met het gebruik van de Site of de onmogelijkheid om de Site te gebruiken. Bovendien zijn de gebruikers verantwoordelijk voor het updaten van hun computerhardware en -software en voor hun toegang tot het Internet.

• In het geval van een softwarefout of -storing, die door NAOJO op één van haar systemen of die van één van haar leveranciers wordt of kan worden uitgelicht, worden de afdrukken geannuleerd. De Deelnemer ontvangt het volledige bedrag van zijn of haar deelname aan de trekking. NAOJO sluit elke andere vergoeding voor een dergelijke storing van de site of software uit.

• Elke Gebruiker die een fout op ons platform ontdekt, moet NAOJO op de hoogte brengen zodra de fout wordt ontdekt door contact op te nemen met [email protected]

• Gebruiker erkent dat NAOJO het contract niet zou zijn aangegaan zonder de door haar vastgestelde aansprakelijkheids- en garantiebeperkingen.

• Hoewel NAOJO zeer waakzaam is met betrekking tot de inhoud (inclusief foto's van de Ervaringen of illustraties van hun meest nabije project om de Gebruiker zo correct mogelijk te informeren) en de op haar platform geplaatste Ervaringen, en hoewel NAOJO zelf tijdens de lanceringsperiode de inhoud (dat zij van Aanbieders heeft ontvangen en dat werd gevalideerd door de Partner) online plaatst, kan NAOJO niet garanderen:
- dat de producten en diensten die door de Aanbieders op het platform worden aangeboden in alle opzichten overeenkomen met de verwachtingen van de Gebruiker;
- de juistheid en nauwkeurigheid van de aankondigingen en andere boodschappen;
- de mogelijkheid voor Aanbieders om een contract te sluiten en de mogelijkheid voor Gebruikers om een lotingticket te kopen;
- de juiste levering en ontvangst van de Winnende Ervaring door de winnende Deelnemer.

• NAOJO wijst in elk geval elke aansprakelijkheid af voor speciale, indirecte en bijkomende schade in verband met het gebruik en de werking van haar platform en diensten, met inbegrip van maar niet beperkt tot schade aan de eer en de reputatie, winstderving of verlies van persoonlijke gegevens.

• NAOJO kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het geheel of gedeeltelijk hacken van de website van NAOJO en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die een dergelijke hacken kan toebrengen aan een Gebruiker of aan een derde.

• Zoals eerder vermeld, behoudt NAOJO zich het recht voor om de aangeboden Diensten te allen tijde te wijzigen of te ontwikkelen.

• Indien NAOJO om andere dan de in de voorgaande genoemde redenen aansprakelijk zou worden gesteld, is haar aansprakelijkheid beperkt tot het door de Gebruiker totale betaalde vergoedingen aan NAOJO gedurende de 12 maanden voorafgaand aan de handeling die de schade heeft veroorzaakt, maar mag niet meer bedragen dan 1.000 euro.

Artikel 12 - Aansprakelijkheid en overmacht

• NAOJO is niet aansprakelijk voor het niet nakomen door NAOJO als gevolg van overmacht.
Onder overmacht wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: "alle onvoorzienbare en onoverkomelijke omstandigheden die buiten de macht van de partijen liggen, waarvoor zij niet verantwoordelijk zijn en die redelijkerwijs niet van hen konden worden verwacht, en die zij in aanmerking nemen bij het sluiten van de overeenkomst of die zij verhinderen of overwinnen, zelfs wanneer deze omstandigheden de uitvoering van de overeenkomst niet volledig onmogelijk maken, maar slechts aanzienlijk moeilijker en duurder maken".

• De partij die het slachtoffer is van een omstandigheid die als een geval van overmacht wordt gedefinieerd, dient NAOJO zo spoedig mogelijk, en in ieder geval binnen acht dagen na het optreden van een dergelijke omstandigheid, per aangetekende brief op de hoogte te stellen.

• In geval van overmacht behoudt NAOJO zich het recht voor om de termijn voor het leveren van de overeengekomen diensten te verlengen met een periode die gelijk is aan de periode waarin het geval van overmacht voortduurt.

• Indien deze feiten de uitvoering van de diensten volgens de voorwaarden in gevaar kunnen brengen, behoudt NAOJO zich het recht voor om de online publicatie van een Ervaring te beëindigen, door de Deelnemer de betaalde prijs terug te betalen, zonder enige aansprakelijkheid van zijn kant.

Artikel 13 - Financiële transacties

• FORTUNOO, uitgever van het NAOJO-platform, heeft gekozen voor de STRIPE-oplossing voor alle betaaldiensten met bankkaarten en domiciliëringen in euro. Betalingen in andere valuta dan EURO worden op NAOJO niet geaccepteerd.

• Door gebruik te maken van het op het NAOJO-platform aangeboden betaalsysteem met bankkaarten, aanvaardt de Gebruiker de Bijzondere Gebruiksvoorwaarden van de STRIPE-dienstverlener, die HIER te raadplegen zijn en die integraal deel uitmaken van de NAOJO-gebruiksvoorwaarden.

• De Gebruiker geeft STRIPE uitdrukkelijk toestemming om aan zijn onderaannemers of partners de persoonsgegevens door te geven die nodig zijn om zijn verplichtingen als onlinebetalingsdienstaanbieder na te komen.

• De munteenheid die op de site wordt gebruikt is Euro (€).

• De gebruiker is volledig verantwoordelijk voor alle betalingen die aan FORTUNOO verschuldigd zijn en zal in geval van betwisting niet in staat zijn een verschuldigde betaling te weigeren of een betaling te vergoeden. De gebruiker zal FORTUNOO tevens vrijwaren tegen alle schade die FORTUNOO lijdt in verband met de betalingen van de Gebruiker.

• FORTUNOO behoudt zich het recht voor om de solvabiliteit van elk van haar Gebruikers te controleren aan de hand van de informatie die bij de registratie wordt verstrekt en door middel van derden.

• De beschikbare betaalmiddelen zijn afhankelijk van de valuta en de staat van de Gebruiker.

• FORTUNOO behoudt zich het recht voor om aanvullende informatie en bewijs van de leeftijd, de identiteit en de woonplaats van de Gebruiker te vragen voor een trekking, in het bijzonder voor de gebruiker zijn eerste trekking, om zijn of haar identiteit te bewijzen. Dergelijke informatie en bewijzen zijn nodig voor veiligheidsdoeleinden en om FORTUNOO in staat te stellen na te gaan of de persoonlijke gegevens die tijdens de registratie worden verstrekt, overeenstemmen met wat er op het document staat. Indien deze gegevens afwijken, behoudt FORTUNOO zich het recht voor om de door de Gebruiker gekochte lotingtickets te annuleren en het account te sluiten. In geval van bewezen fraude zal een klacht worden doorgestuurd naar de bevoegde autoriteiten.

• FORTUNOO behoudt zich het recht voor om een eventuele terugtrekking geheel of gedeeltelijk te betalen met dezelfde betalingsmethoden als die welke worden gebruikt voor de stortingen van de gebruiker.

Artikel 14 - Sluiting van een deelnemende rekening

• Als niet-geregistreerde bezoeker gelden de GCU voor de duur van de verbinding met de site.

• Als Deelnemer of Aanbieder zijn de TOS van toepassing zolang de Gebruiker zijn account op de site bewaard.

• Een Deelnemersaccount kan niet worden beëindigd indien de Deelnemer een trekkingsticket heeft gekocht uit een lopende trekking. Hij moet wachten tot het einde van de trekking (ofwel de trekking van een winnaar ofwel de terugtrekking van de Ervaring).

• In geval van niet-naleving van de GCU en andere voorwaarden die op de Website zijn gepubliceerd, behoudt FORTUNOO, uitgever van het NAOJO-platform, zich het recht voor om op elk moment, zonder voorafgaande waarschuwing en zonder afbreuk te doen aan eventuele latere procedures, het account van een Gebruiker op te schorten, hem de toegang tot alle of een deel van de Diensten te ontzeggen, in het bijzonder om de aankoop van een trekkingsticket te weigeren in afwachting van de uitkomst van alle procedures. Indien NAOJO vermoedt en/of meent dat de Gebruiker de Site heeft gebruikt voor het witwassen van geld, kan de Account worden geblokkeerd en worden gebruikt om de door de Gebruiker verschuldigde bedragen te dekken.

• NAOJO kan de Account van de Gebruiker sluiten in geval van fraude, overtreding of verdenking van fraude en overtreding van deze GCU door de Gebruiker. Alle trekkingsticketten die de Gebruiker mogelijk in omloop heeft, worden geannuleerd.

• U kunt zich afmelden bij NAOJO als Gebruiker door eenvoudigweg een verzoek te sturen naar [email protected] [email protected]

Artikel 15 - Verantwoordelijk gokken en verslaving

• NAOJO biedt een leuk, origineel en transparant platform voor verenigingen die een loting organiseren om geld in te zamelen voor hun maatschappelijke doelstellingen. Helaas wordt gokken voor sommige mensen een verslaving die kan leiden tot zorgwekkende situaties (psychologische, relationele, familiale, sociale en financiële stoornissen). NAOJO en haar medewerkers zijn zeer zorgvuldig om ervoor te zorgen dat de oorspronkelijke diensten die worden aangeboden een plezier blijven en met mate worden gebruikt en zullen altijd de associatieve partner die de loting organiseert waarschuwen voor mogelijke verslavingsproblemen.

• De deelname aan lotingen moet een amusementsactiviteit blijven en mag in geen geval een verslaving of een middel om financiële problemen op te lossen worden.

Artikel 16 - Bescherming van de eigendom van de website

• Het NAOJO-platform en alle daaraan verbonden rechten zijn het exclusieve eigendom van FORTUNOO. Deze elementen vormen creaties die beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten en in het bijzonder door het auteursrecht. De handelsmerken, handelsnamen, logo's, grafieken, foto's, animaties, geluiden, video's, teksten en andere onderscheidende tekens op het platform zijn het intellectuele eigendom van FORTUNOO. Daarom mogen ze niet worden gereproduceerd, gebruikt of vertegenwoordigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FORTUNOO op straffe van vervolging. Elke ongeoorloofde reproductie van deze elementen vormt een inbreuk die strafbaar is volgens de wet.

• Het maken van een hyperlink naar de homepage van het NAOJO-platform of naar één van de pagina's van de site is toegestaan zolang deze link NAOJO niet schaadt en tenzij anders geadviseerd door NAOJO.

• Door het creëren, opslaan of verspreiden op het NAOJO Platform van inhoud die beschermd is door een intellectueel eigendomsrecht, verleent de Gebruiker aan NAOJO een niet-exclusieve, gratis, overdraagbare licentie om dergelijke inhoud te gebruiken, te exploiteren en openbaar te maken, voor de duur van de bescherming van de intellectuele eigendomsrechten, voor de hele wereld, met het recht om sublicenties te verlenen, voor gedrukte media, audiovisuele media, bioscoop, internet.

• De website van NAOJO is het exclusieve eigendom van FORTUNOO. In het algemeen verleent FORTUNOO een gratis, persoonlijk, niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht op toegang tot en gebruik van de site, waarbij elk ander recht uitdrukkelijk wordt uitgesloten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FORTUNOO.

• De inhoud van de Site mag niet worden gedownload, gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, verzonden, uitgezonden, weergegeven, gewijzigd, aangepast, verkocht, in licentie gegeven of anderszins geëxploiteerd op welke wijze en voor welk doel dan ook, geheel of gedeeltelijk, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van FORTUNOO en met strikte inachtneming van deze GCU.

• FORTUNOO behoudt zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk zijn toegekend op de NAOJO-website.

Artikel 17 - Wijziging van het platform en zijn diensten

• FORTUNOO behoudt zich het recht voor om haar NAOJO-Internetplatform en aanverwante diensten of delen daarvan ten allen tijde te wijzigen. Elke wijziging of beëindiging van haar diensten zal binnen een redelijke termijn na de uitvoering ervan worden aangekondigd.

Artikel 18 - Wijziging van de algemene gebruiksvoorwaarden (GCU)

• FORTUNOO behoudt zich het recht voor om deze Algemene Gebruiksvoorwaarden (GCU) te allen tijde te wijzigen, met name in het licht van wijzigingen in de werkingsvoorwaarden van het NAOJO Platform en verbeteringen in de aangeboden diensten. Deze wijzigingen zullen aan de gebruiker worden meegedeeld op welke wijze dan ook, in het algemeen door middel van informatie op de site, wanneer het de FORTUNOO schikt.

• Door deel te nemen aan elke door een Geassocieerde Partner organisator van de trekking wordt de Gebruiker uitgenodigd om de geldende Algemene Gebruiksvoorwaarden (GCU) te valideren.

• Elke wijziging van de gebruiksvoorwaarden zal leiden tot een wijziging van de "Laatste Update " die onderaan dit document staat.

Artikel 19 - Klachtenbehandeling

• In geval van klachten over de werking van het NAOJO-platform kan de Gebruiker per e-mail contact opnemen met NAOJO via [email protected] Klachten dienen door de Gebruiker binnen een redelijke termijn en uiterlijk binnen één maand na de ontdekking van een gebrek met betrekking tot het NAOJO Platform te worden ingediend bij NAOJO.

• Na ontvangst van de klacht zal NAOJO de ontvangst ervan bevestigen en de Gebruiker binnen 5 werkdagen op de hoogte brengen met een voorstel voor een oplossing van het probleem. NAOJO zal zeer alert zijn op het zo snel mogelijk oplossen van ingediende klachten.

Artikel 20 - Diversen

• Indien afzonderlijke bepalingen van deze GCU ineffectief zijn, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen. NAOJO zal deze vervangen door bepalingen die rechtsgeldig zijn en in overeenstemming met de geest en het doel van deze GCU.

• Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst, geïnterpreteerd en toegepast in overeenstemming met het Belgisch recht, waarbij de taal van de interpretatie het Frans is.

• De nietigheid, het verval of de onafdwingbaarheid van alle of een deel van de voorgaande bepalingen leidt niet tot de nietigheid van deze gebruiksvoorwaarden in hun geheel. De betreffende bepaling wordt geacht ongeschreven te zijn en de Gebruiker stemt ermee in dat NAOJO die bepaling mag vervangen door een andere die, voor zover mogelijk, dezelfde functie zal vervullen.

• De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Luik, die uitspraak doen in de Franse taal, zijn als enige bevoegd om kennis te nemen van elk geschil met betrekking tot deze gebruiksvoorwaarden.

Laatste update: 25 Januari 2021

Naojo stelt u in staat om goede
doelen die voor u belangrijk zijn te
ondersteunenen
u een kans te bieden
om unieke Ervaringen te beleven.

Naojo © 2016
Uw cookies beheren
Functionele cookies

Deze cookies zijn strikt noodzakelijk voor de goede werking van de site. Bijvoorbeeld: beheer van de displaytaal, sessie-informatie, beveiliging, enz.

Cookies alleen voor statistieken

Deze Google Analytics-cookies worden gebruikt om het verkeer op de website te meten en om ons in staat te stellen uw ervaring op ons platform voortdurend te verbeteren.

Cookies voor gerichte advertenties

Deze cookies kunnen worden ingesteld door onze Google en Facebook partners om uw interesses te profileren en u relevante reclame aan te bieden.

Aansluiten bij de NAOJO-Stam!

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van al het nieuws van de NAOJO-Stam en onze nieuwe unieke ervaringen!